mps-ecas.jpg

 
Samenwerken voor duurzaamheid
 
MPS heeft de ambitie een bijdrage te leveren de wereldwijde sierteeltsector verder te verduurzamen, bijvoorbeeld door de milieu-impact van onder andere gewasbeschermingsmiddelen ketenbreed te verlagen. Om dit mogelijk te maken werken wij samen met veel verschillende partijen.

Het internationale duurzaamheidsnetwerk van FSI groeit snel, en ook andere (nationale) duurzaamheids- initiatieven zoals IMVO, waarbij de overheid een prominente rol speelt, groeien.  Steeds meer partners door de gehele sierteelt keten heen sluiten aan omdat ze zien dat ze  gezamenlijk verder komen. MPS ondersteunt door middel van kennis en tools de ambitie van de sector. 

In deze MPS-Nieuwsflits kunt u meer lezen over onze samenwerking met FSI, en blikken we vooruit op innovaties van ons schema MPS-ABC en de vernieuwde verbruiksregistratie. 

Yolande van den Boom, CEO MPS-Groep
 
FSI Chain Transparency Project
De redactie van de MPS-Nieuwsflits hield een interview met twee leden van het MPS-projectteam over de rol van MPS en het doel van het project.

FSI en MPS
Floriculture Sustainability Initiative (FSI) is een duurzaamheids-netwerkorganisatie waarin (inter)nationale ketenpartijen (veredelaars, teeltbedrijven, handelsbedrijven, retail, branchorganisaties en certificatieschema-eigenaren) en NGO’s samenwerken aan een duurzamere sierteeltsector. MPS is hierbij betrokken omdat ze de ambitie heeft de milieu-impact ketenbreed te helpen verlagen. Ook brengt FSI partijen met elkaar in verbinding om zo te werken aan het transparant maken van verduurzaming. Harold Beek, Deputy Director bij MPS: "Een van de grootste winsten van FSI is de samenwerking met (keten)partijen. Partijen zitten continu, in wisselende samenstelling, met elkaar om tafel om de voortgang te bespreken en te versnellen." De doelstelling van FSI is dat in 2020 negentig procent van de door de leden verhandelde producten duurzaam worden ingekocht en verhandeld.
Projectteam MPS: Remco Jansen, Harold Beek, Anja Kodde en Luisa Mealha-Stigter
In het project Chain Transparency, dat MPS sinds 2017 met FSI uitvoert, staan transparantie in de keten van het middelengebruik centraal. “MPS werkt aan een aantal zaken die passen in het grotere geheel van duurzaamheidsinstrumenten,” zegt Remco Jansen, Commercieel manager bij MPS. Hierbij kan gedacht worden aan innovatieve tools en certificatieschema's.

Een belangrijk doel van het project is dat de totale milieubelasting omlaag gaat. “Dit bereiken we door veel samen te werken met kennisinstituten als Proeftuin Zwaagdijk en bijvoorbeeld een IPM project met Koppert Biologicals,” zegt Beek. “De resultaten leveren kennis op en vanuit die kennis kunnen oplossingen ontwikkeld worden door organisaties als MPS.”

Bij de tools die MPS ontwikkeld (op basis van samenwerking met stakeholders en het (mee)werken aan onderzoeken als Chain Transparancy) kan men denken aan tools die duurzaamheidsinspanningen meetbaar maken (zoals de Milieu Impact Indicator Gewasbeschermingsmiddelen; MPS-MIND) en managementtools. Beek: "Een voorbeeld van een managementtool is bijvoorbeeld onze betrokkenheid bij het ontwikkelen van een IPM (Integated Pest Management) strategietool in samenwerking met de Club van 100 en PPS TKI; en hierbij ook een methode te ontwikkelen om IPM meetbaar te maken. We gebruiken hiervoor ook kennis uit andere projecten, zoals het Chain Transparancy project; we verbinden zaken met elkaar om tot duurzaamheidsoplossingen te komen. Een voorbeeld hiervan is het verbeteren van MPS-MIND". 

“In de markt zie je een verschuiving op macroniveau naar instrumenten die helpen verduurzamen. De MPS-certificatieschema's en tools zijn een middel om duurzaamheidsinspanningen inzichtelijk en betrouwbaar te maken. Dus van puur certificeren naar het meten van duurzaamheidsinspanningen. ,” zegt Remco Jansen.
Centraal binnen het project Chain Transparency staat het monitoren van de ketens van  zeven sierteeltproducten (Chrysant, Kalanchoe, Anthurium, Potphaelonopsis, Lavendel, Miltonia en Dendrobium) over een periode van drie jaar. De keten van uitgangsmateriaal tot eindproduct wordt gevolgd en tijdens verschillende stadia in de keten worden monsternamen gedaan. Het gaat hier om stek, beworteling en afkweek. Hierdoor wordt er inzicht verschaft over de milieu-impact door de gehele keten, met name het effect van gewasbeschermingsmiddelen. Volgens Beek moet er meer kennis ontwikkeld worden om te zorgen dat er een reductie van middelengebruik en residu plaatsvindt, en dat aan de markt-eisen voldaan wordt. Hier wordt ketenbreed naar gekeken, dus het kan zo zijn dat in een deel van de keten meer gewasbeschermingsmiddelen worden ingezet, maar in zijn geheel minder.
 
Jansen vult aan: “Naast kennis moet er ook bewustwording gecreëerd worden. Binnen het Chain Transparency project focussen we met name op werelddelen als Afrika en Midden-Amerika, omdat daar veel stek vandaan komt. De kweker van het eindproduct moet zich realiseren dat hij het niet alleen kan. Er zijn indirecte invloeden waar hij mee te maken heeft en er zijn keteninvloeden. Daarmee komen we weer terug bij het belang van samenwerking!”
 
MPS en FSI in Centraal-Amerika

Van 16 tot en met 25 september waren FSI en MPS gezamenlijk in Centraal-Amerika (Costa Rica, Guatemala en Nicaragua). 

Het bezoek vond plaats vanuit het project Chain Transparency waarbij gekeken wordt naar ketenoplossingen op het gebied van duurzaamheid. Ook werden lokale kwekers, exporteurs en relevante stakeholders geïnformeerd over marktontwikkelingen, en werden de wereldwijde ontwikkelingen en eisen op het gebied van duurzaamheid toegelicht.
Tijdens de bijeenkomsten in Midden-Amerika werd dit interview met Marcel Zandvliet (Director Marketing/CSR Dutch Flower Group) getoond.
Gedurende de reis zijn diverse kwekers bezocht in Costa Rica, Guatemala en Nicaragua. Tijdens alle bezoeken is met eigen ogen gezien hoe de kwekers zich inspannen om te voldoen aan de ambities van FSI en de eisen met betrekking tot certificatie die vanuit de markt spelen. Ook kwam naar voren hoe toegewerkt wordt naar het verder verbeteren van de footprint, de kwalificaties voor MPS-ABC en het voldoen aan de eisen van bijvoorbeeld MPS-GAP. Denk hierbij aan de implementatie van zonnepanelen, het opvangen van regenwater en het installeren van bio-beds.
Antigua Flowers/Fides Guatemala
Las Limas, Ball Horticultural
In zowel Costa Rica als Guatemala zijn in samenwerking met  FSI en lokale partners seminars georganiseerd waar aanwezige kwekers geïnformeerd zijn over gezamenlijke projecten die lopen. In Costa Rica werd het seminar georganiseerd bij Orange Plaza in samenwerking met de Nederlandse Ambassade in San Jose. In Guatemala werd het seminar georganiseerd in samenwerking met Agexport. Bij beide seminars waren ruim 35 kwekers aanwezig. Naast de presentatie door zowel FSI en MPS werd er actief gediscussieerd over drie thema’s: traceerbaarheid, klanteisen en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Vanuit de kwekers is waardevolle informatie ontvangen welke gebruikt zal worden in het project Chain Transparency.
Kick-off seminar, Dutch Embassy’s Orange Plaza in San Jose, Costa Rica
FSI/MPS seminar, Agexport in Guatemala
 
Salon du végétal in Nantes
Rondetafel meeting over IPM-acceptatie in de markt
MPS en Excellende Végétale/VAL'HOR hebben tijdens de Salan du Végétale een meeting georganiseerd over de acceptatie van (IPM) Integrated Pest Management door de markt. Aan tafel zaten vertegenwoordigers van het ministerie van landbouw in Frankrijk, retail, handel en kwekers. Kern van de meeting was het probleem dat kopers producten afwijzen wegens 'gebrekkige kwaliteit', door enkele sporen van bijvoorbeeld nuttige insecten. Conclusie is dat er onderzoek moet plaatsvinden naar wat consumenten accepteren als 'schadedrempel'. Daarnaast is er behoefte aan training en vebeterede communciatie op het gebied van IPM.
Marie-Francoise Petitjean
Coördinator MPS Frankrijk
 
MPS aanwezig tijdens meeting 'Good Agricultural Practices'
Afgelopen week vond in Valencia (Spanje) een meeting over 'Good Agricultural Practices'plaats. Het initiatief hiertoe was genomen door ASFPlant, de vereniging van potplantenproducenten uit de provincie Valencia.

In de ochtend werd gesproken over Good Agricultural and Hygienic Practicse in de sierteelt, gevolgd door hoe essentieel het is gewasregistratie goed op orde te hebben. 's Middags gaf René Rombouts (Foto, Coördinator MPS Spanje en Portugal) een presentatie over de verschillen tussen MPS-GAP en GLOBALG.A.P., daarbij refererend aan o.a. de FSI2020 eisen.
De ketenpartijen die de FSI2020 doelstellingen onderschrijven verwachten  dat vanaf 2021 de kwekers aan credible recordkeeping moeten voldoen, iets wat met MPS-ABC certificering nú al uitstekend afgedekt is. Het aantal sierteelt bedrijven in Spanje die MPS-ABC en MPS-GAP gecertificeerd zijn laten een duidelijke groei zien. Momenteel gaat het om 135 bedrijven. 
 
Schemawijzigingen MPS-ABC en vernieuwde verbruiksregistratie
 
Duurzaamheid wordt steeds belangrijker, ook in de tuinbouwsector. De markt en maatschappij zijn aan het veranderen en MPS verandert mee. 

Dit heeft tot gevolg dat er wijzigingen plaatsvinden in het certificatieschema van MPS-ABC. Eind 2019 wordt het vernieuwde MPS-ABC certificatieschema gepubliceerd op onze website en eind 2020 wordt het nieuwe schema van kracht. Als gevolg van deze wijzigingen wordt de registratieomgeving aangepast en de deelnemers worden vanaf begin 2020 gefaseerd overgezet. Deelnemers aan MPS-ABC zijn inmiddels geïnformeerd over de aankomende wijzigingen.

De belangrijkste veranderingen op een rij:
- Registratie per toepassing van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen wordt verplicht. 
- Eisen met betrekking tot inkoop van uitgangsmaterialen en bijkoop worden aangescherpt, waardoor de keten verder wordt gesloten.
- Registreren met terugwerkende kracht wordt moeilijker. 
- Er wordt actiever gecontroleerd op wettelijke toelating gewasbeschermingsmiddelen per land.

Deelnemers worden via de MPS-Nieuwsflits en e-mail op de hoogte gehouden.

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met: 
Service & Support
T +31 (0)174 615 715
E
 
Vacatures

Word jij onze nieuwe collega?
Bekijk hier onze vacatures en
volg ons op LinkedIn!
 

Wanneer u vragen heeft over één van de onderwerpen in deze Nieuwsflits, kunt u contact opnemen met Service & Support.

T +31 (0)174 615 715
E 

 

MPS heeft deze nieuwsbrief zorgvuldig samengesteld.
MPS is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen – zoals geleden verlies of gederfde winst – ontstaan door acties ondernomen naar aanleiding van deze nieuwsbrief.

 
 
LinkedIn
Twitter
Website
Copyright © 2019 MPS, alle rechten voorbehouden.
*|MC:SUBJECT|*
MPS-ABC, MPS-GAP én MPS-SQ voor Ter Laak Americas in Guatemala
Drie MPS certificaten op een rij. Dat kan het bedrijf Ter Laak Americas nu zeggen tegen haar klanten. De orchideeënkwekerij Ter Laak Americas in Guatemala, Jalapa, ontving eind juni als eerste bedrijf in dit segment in Centraal- en Zuid-Amerika naast het MPS-ABC certificaat ook het MPS-GAP en MPS-SQ certificaat. Het behalen van al deze certificaten is een uitdaging voor kwekers in deze regio. Pedro Luna, manager bij Ter Laak Americas, is erg trots op het resultaat. “We zijn ervan overtuigd dat duurzaamheid de toekomst is voor ons allemaal.”

Ter Laak Americas is ontstaan toen drie partners in 2015 hun krachten bundelden en een één hectare grote orchideeënkwekerij begonnen waar zij bloeiende planten kweken voor de lokale markt en halfwasmateriaal voor de export. Eén van de partners is het Nederlandse Ter Laak Orchids, een bedrijf dat al het MPS-ABC, -GAP en -SQ certificaat heeft en deelnemer is aan MPS-ProductProof. Luna: “Dat hielp bij het behalen van de certificaten. Veel van de dingen die de schema’s van ons vragen, deden we al.” Het MPS-GAP certificaat gaat over traceerbaarheid, milieu, veiligheid en hygiëne terwijl MPS-SQ zich focust op goede arbeidsomstandigheden.
Winstgevend én duurzaam
Drielaags plastic wanden waardoor het energieverbruik wordt verminderd, het composteren van organisch afval, de energie- en schaduwopwekkende schermen en het opvangen van regenwater: het zijn een aantal van de innovaties waarmee de kas in Jalapa is uitgerust. “Onze strategie is om naast winstgevend ook duurzaam te zijn. Daarnaast verdienen onze werknemers een fijne werkomgeving,” vertelt Luna. Lokale medewerkers vormen de drijvende kracht achter het bedrijf. “We hebben 25 permanente medewerkers in dienst aan wie we maaltijden verstrekken in de pauzes. De kliekjes worden gevoerd aan de varkens en schapen.”

Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker in Centraal- en Zuid-Amerika. Arthij van de Veer, MPS-coördinator in Noord- en Centraal-Amerika vertelt: “Dit wordt veroorzaakt door het groeiende bewustzijn onder ondernemers en klanten. Afnemers stellen steeds vaker eisen en hierdoor verdiepen kwekers zich in duurzaamheid. Het gaat stap voor stap, maar als je het vergelijkt met tien jaar geleden is het bewustzijn toegenomen.”

Respect voor omgeving en mensenrechten
Luna is trots op de drie behaalde MPS certificaten. “We kunnen de klant laten zien dat onze orchideeën duurzaam worden gekweekt met respect voor mensenrechten. We hopen ook andere tuinders te inspireren duurzaam te ondernemen.” Bovendien, concludeert Luna: “Met behulp van de certificaten kun je het productieproces monitoren. Als je meer weet en meet, kun je je als bedrijf verbeteren.”
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Arthij van de Veer, General Coordinator for North & Central America
T +55 85 88 72 24 24/+1 805 813 0582
E 
MPS organiseert bijeenkomsten in Midden-Amerika in samenwerking met FSI2020
 
Binnenkort organiseert MPS in samenwerking met FSI2020 twee bijeenkomsten in Midden-Amerika. De vraag hoe huidige marktontwikkelingen van invloed zijn op de bedrijfsvoering staat hierbij centraal.
 
De volgende onderwerpen komen tijdens de bijeenkomsten aan de orde:
  • visie van Dutch Flower Group en Koppert Biological Systems op duurzaamheid en ontwikkelingen binnen FSI;
  • update over het project ‘Chain Transparancy’ (hierover ook meer in de volgende MPS-Nieuwsflits);
  • traceerbaarheid door de gehele keten;
  • hoe eisen van de consument de productieketen beïnvloeden;
  • inzet van IPM (Integrated Pest Management).
Bent u ook actief in Midden-Amerika en heeft u interesse om bij een van deze bijeenkomsten aanwezig te zijn? Neem dan contact op met:
Remco Jansen, Commercial Manager
T +31 (0) 6 51 27 40 01
E
MPS-ECAS gecertificeerde tuinders zetten groen afval om in duurzame energie

Groen afval uit de omgeving dat anders naar buiten de provincie verdwijnt, wordt door drie MPS-ECAS gecertificeerde tuinders via een biomassacentrale omgezet in duurzame energie. “Met de centrale verminderen we het aardgasverbruik en de CO2-uitstoot. We gebruiken de warmte van de biomassa om de kassen te verwarmen en duurzame CO2 om onze planten in de kassen nog beter te laten groeien,” vertelt Pleun van Duijn, auberginekweker en een van de initiatiefnemers.

De drie telers hebben zich verenigd in Duurzaam Energie Sirjansland (DES): VOF Prominent Grevelingen, D.T. van Noord Tomaten en auberginekwekerij Gebr. van Duijn. De bedrijven nemen verschillende certificaten af bij MPS-ECAS, waaronder GLOBALG.A.P. en On the way to PlanetProof. Het zijn onder andere deze certificaten die organisaties hun hersenen laten kraken over hoe zij hun productieproces duurzaam kunnen inrichten.
 Auberginekweker Pleun van Duijn bij de CO2-afvanginstallatie
100 ton groen afval
“We zijn de centrale begonnen met het oog op het verduurzamen van onze bedrijven,” vertelt Van Duijn. Jaren geleden zijn de drie bedrijven gaan samenwerken op het gebied van duurzaamheid waarbij verschillende ideeën de revue zijn gepasseerd. “We hebben gekeken naar aardwarmte voor het opwekken van energie, maar daar zijn hier de aardlagen niet poreus genoeg voor. Biogas was ook niet aantrekkelijk wegens de vergisting van mest.” Toen de groentetelers op een bijeenkomst van de gemeente Schouwen-Duiveland om het eiland energieneutraal te maken in contact kwamen met bosbouwers, campings en andere bedrijven die groen- en houtafval hebben, ontstond het idee voor een biomassacentrale. Groen afval uit de omgeving wordt op die manier omgetoverd tot duurzame energie voor de kas.

Houtsnippers vormen de basis voor de verwarming van de kassen en voor de CO2 die de planten nodig hebben voor het groeiproces. In totaal levert de installatie ruim 8 megawatt aan warmte waarmee 70 procent van de kassen wordt verwarmd. Voor het produceren van die warmte zijn behoorlijk wat houtsnippers nodig. Deze houtsnippers worden dagelijks door drie vrachtwagens in de vorm van 100 ton groen afval aangeleverd. Wat overblijft na de verbranding ervan is een hoopje as. Het liefst zou de aubergineteler die as ook gebruiken. “Vroeger gooiden boeren dit op het land, maar dat mag niet meer. Er zijn wel monsters genomen zodat we na kunnen gaan of we de as kunnen hergebruiken.”
Opslagloods voor houtsnippers
Biomassacentrale met twee CO2-bollen en warmtebuffers
Duurzame innovatie
De CO2 in de rook die de biomassacentrale produceert, verdwijnt niet door een schoorsteen de lucht in, maar wordt uit de rook gefilterd en opgeslagen in twee enorme bollen. Schone CO2 gaat daarna via een leidingstelsel naar de kassen waar het met lucht wordt vermengd en de planten beter laat groeien. Voor deze innovatie heeft het project een subsidie gekregen voor duurzaam ondernemen. “Per jaar zorgt de centrale voor vermindering van 12 miljoen kilo fossiele CO2-uitstoot en voor een besparing van 7 miljoen m3 aardgas,” zegt Van Duijn. “Het project heeft zo’n 9 miljoen euro gekost. Als alles volgens plan verloopt, hebben we de installatie in 12 jaar terugverdiend.”

Verdere verduurzaming
Nu de biomassacentrale draait, zijn de drie tuinders bezig met het volgende plan naar verduurzaming. “De biomassacentrale heeft energie nodig, voor bijvoorbeeld de pompen. De elektriciteit die hiervoor nodig is gaan we opwekken met zonnepanelen. Aan het eind van dit jaar ligt het dak van de installatieruimte vol met 760 zonnepanelen,” vertelt de aubergineteler. Zo maken de drie tuinders de cirkel rond. “We hebben iets moois neergezet. Alle biomassa uit de omgeving wordt nu gebruikt om energie op te wekken en onze kassen te verwarmen.”
Duurzaamheid centraal tijdens Plantarium 2019
 
MPS was afgelopen week weer aanwezig tijdens de beurs Plantarium, van 21 t/m 23 augustus jl. in Boskoop. 'Green Fits All' was de slogan waar het dit keer om draaide. 

Plantarium is een internationale Vakbeurs voor de Boomkwekerij. Deelnemers uit 15 landen en bezoekers uit 48 landen onderstrepen dit internationale karakter en maken Plantarium tot een van de grootste groothandelsmarkten van boomkwekerijproducten van Europa.

Tijdens Plantarium was MPS aanwezig met een vernieuwde beursstand om kwekers bij te praten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en innovatieve tools en certificering op dit gebied. Jasper van Diemen, coördinator Nederland MPS: “Je merkt dat duurzaamheid enorm leeft binnen de sector. Certificering wordt steeds meer gezien als een middel en niet als doel om duurzamer te produceren en bedrijfsprocessen naar een hoger niveau te brengen. We merken, ook vanuit de boomkwekerijsector, een groeiende interesse voor onze diensten”. 

Wilt u meer weten over certificering, neem dan contact op met:
Jasper van Diemen, Commercieel Coördinator Nederland
T +31 (0) 6 30 15 91 66
E 
Jasper van Diemen (MPS) tijdens Plantarium
Vacatures

Word jij onze nieuwe collega?
Bekijk hier onze vacatures en
volg ons op LinkedIn!

Wanneer u vragen heeft over één van de onderwerpen in deze Nieuwsflits, kunt u contact opnemen met MPS-Service & Support.

T +31 (0)174 61 57 15
E 

MPS heeft deze nieuwsbrief zorgvuldig samengesteld.
MPS is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen – zoals bijvoorbeeld geleden verlies of gederfde winst – ontstaan door acties ondernomen naar aanleiding van deze nieuwsbrief.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, alle rechten voorbehouden.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*


*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*
*|MC:SUBJECT|*
MPS ondertekent steunbetuiging IMVO convenant
Yolande van den Boom (CEO MPS-Groep)
Vorige week is in het World Horti Center in Naaldwijk het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) convenant sierteeltsector ondertekend. Doel is een meer verantwoorde internationale productie en handel van siergewassen. CEO van de MPS-Groep, Yolande van den Boom, heeft namens MPS de steunbetuiging getekend. 

In het eerste jaar worden projecten gestart op het gebied van leefbaar loon en de impact van gewasbeschermingsmiddelen op mens en milieu. De scope van het convenant beslaat de ketens voor de veredeling en de productie van bloembollen, uitgangsmateriaal, snijbloemen, snijgroen, bomen en pot- en perkplanten. Nederland is een belangrijk knooppunt in de internationale sierteelthandel. Ons kleine land exporteert wereldwijd voor 6 miljard euro aan bloemen en planten en importeert voor ruim 600 miljoen euro bloemen uit Afrika en ruim 100 miljoen uit Zuid-Amerika. Belangrijke importlanden zijn Kenia, Ethiopië, Ecuador en Colombia. Circa 600 Nederlandse handelsbedrijven zijn internationaal actief. Het convenant is tot stand gekomen na intensief overleg onder leiding van de Sociaal-Economische Raad en bouwt voort op het bestaande sectorinitiatief Floriculture Sustainability Initiative (FSI).

Yolande van den Boom: "MPS is al jaren actief om de milieu-impact van de sierteeltsector te verlagen, de wereldwijde sierteeltsector transparanter te maken en uiteindelijk de hele sector verder te verduurzamen. Daarnaast biedt MPS ook handels- en sociale certificering. Naast een intensieve samenwerking met FSI betuigen wij nu ook graag onze steun aan dit sectorbrede convenant. De vraag naar duurzame sierteelt producten met betrouwbare productinformatie neemt toe; dit kunnen we alleen bereiken door een sectorbrede aanpak!"
 
Het IMVO convenant Sierteeltsector is ondertekend door: Minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit – Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking – AFRI FLORA - Albert Heijn - Dümmen Orange - Dutch Flower Group - Fleura Metz – Floratradeconsult - Royal Lemkes - Waterdrinker – HIVOS – FNV – Royal FloraHolland – Glastuinbouw Nederland – Tuinbranche Nederland – Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducte.
Steunbetuigers zijn:
Chrysal – Koppert – Max Havelaar –  MPS – Stichting Natuur en Milieu
Wijziging puntentoekenning middelenverbruik

De MPS-MIND methodiek deelt alle gewasbeschermingsmiddelen in op basis van de milieubelasting die ze veroorzaken. Middelen met een hoge milieubelasting worden gecategoriseerd als “rood”, middelen met de relatief laagste milieubelasting als “groen” en middelen die zich in het midden van het spectrum bevinden krijgen het label “oranje”. 

Voor iedere categorie worden de verbruiksnormen vastgesteld. Gezien de grotere milieubelasting van rode en oranje middelen, mag hier minder van verbruikt worden dan van groene middelen. In de praktijk zien we de afgelopen jaren een afname van het verbruik van rode en oranje middelen en een toename van het gebruik van groene middelen. Het gevolg is dat een groep deelnemers de bovengrens voor het gebruik van groene middelen overschrijdt, met als consequentie een negatieve score op dit onderdeel. 
Om toch een goede MPS-score te halen moeten kwekers minder groene en meer oranje en/of rode middelen gebruiken. Dit voelt of ze tegen alle principes ingaan. Om hierin tegemoet te komen heeft MPS besloten om de negatieve punten voor het gebruik van groene middelen te schrappen.
 
Deze maatregel heeft invloed op het puntenaantal en de kwalificatie van een klein percentage MPS-ABC deelnemers. Deze deelnemers zullen het verschil met ingang van de kwalificatie over periode 7 terugzien in het behaalde aantal punten.
 
Belangrijk om te vermelden is dat dit een tijdelijke maatregel betreft. Innovatie van de huidige MIND methodiek, om deze toekomstbestendiger te maken, staat hoog op de agenda van MPS. Dit kan er toe leiden dat deelnemers die nu een voordeel hebben van deze wijziging in de toekomst bij een vergelijkbaar verbruik weer wat terugzakken in puntenaantal.

Voor meer informatie neem contact op met Martine Holtkamp: .
MPS-ABC kwalificatie als nieuwe deelnemer
 
Regelmatig krijgen we bij MPS de vraag of nieuwe deelnemers op MPS-C niveau starten. Dit is niet het geval. De MPS-ABC kwalificatie wordt berekend over het verbruik van het afgelopen jaar. Om een kwalificatie toe te kennen is het dus noodzakelijk dat een deelnemer zijn verbruik over een geheel jaar heeft geregistreerd. Daarnaast dient de initiële audit positief afgerond te zijn. Tussen het moment van starten met MPS-ABC en het verkrijgen van een kwalificatie staat de deelnemer geregistreerd als 'Non Qualified'. Na afronding van de initiële audit krijgt de deelnemer op basis van zijn verbruiksgegevens een C, B, A of A+ kwalificatie toegekend.

Het is dus niet zo dat nieuwe deelnemers op MPS-C niveau starten!
MPS inmiddels de 50 landen gepasseerd

MPS is wereldwijd actief. Inmiddels zijn er MPS-ABC deelnemers in 51 landen. Onze nieuwste MPS-ABC deelnemers bevinden zich in: Algerije, Litouwen, Zuid-Afrika en Suriname!
Bedrijf in Beeld: Newday Farms Turkije
Al 520 bomen plantte het Turkse bedrijf Newday Farms in ruil voor de verkoop van anjers sinds de oprichting in 2018. Produceren en winst is niet hun enige en belangrijkste doel, duurzaamheid, rechten voor medewerkers en traceerbaarheid staan minstens net zo hoog in het vaandel. Hun MPS-A score speelt hierbij een belangrijke rol. Seval Öz, oprichter en mede-eigenaar van Newday Farms: “MPS-ABC vormt voor ons de basis van de duurzame productie vanaf de kiemplant tot de verpakking van het product.”

MPS-A score als 'groentje'
Newday Farms werd na het achtereenvolgend registreren van dertien periodes direct als MPS-A aangemerkt. “Vanaf het begin stond duurzaamheid boven aan het lijstje en hadden we als doel het gebruik van meststoffen en pesticiden tot het minimum te beperken,” aldus de eigenaar. “Door middel van de MPS-ABC systematiek hebben we het verbruik van pesticiden- en meststoffen optimaal in kaart gebracht. Dit heeft een enorm positieve invloed op het gebruik van en keuzes voor bepaalde middelen.” 

“Als bedrijf voelen we bovendien de sociale verantwoordelijkheid en dragen we daarom bij aan sociale projecten. We werken samen met milieuorganisaties en ngo’s en we planten elke maand veertig tot vijftig bomen in ruil voor het aantal bloemen dat we verkopen,” vertelt Öz. Afnemers krijgen regelmatig een update over het aantal geplante bomen. Öz: “We sturen klanten certificaten van de geplante bomen met hun naam erop. We hopen zo te investeren in een duurzame toekomst.”
Keerpunt
Door het MPS-ABC lidmaatschap blijft hun duurzaamheidsideaal niet binnenskamers, de MPS-A score is het internationale bewijs voor het feit dat ze duurzaam produceren. “Voor onze kopers is duurzame productie belangrijk en vaak is het ook een voorwaarde voor levering,” vertelt Öz. Bovendien zijn de processen in het bedrijf een stuk efficiënter geworden door MPS-ABC en daardoor hebben ze de kosten beter onder controle. “We hebben het productieproces beter in kaart kunnen brengen. Persoonlijk heb ik ook veel van MPS-ABC geleerd, mijn management skills zijn een stuk beter geworden. Het certificaat werd voor mij het keerpunt waarop ik mijn werk efficiënter ben gaan indelen.”

Natuurlijk maakt het bedrijf ook fouten, maar niet veel. “Wat hielp was de uitleg van MPS over de filosofie en het doel van MPS-ABC, hierdoor maken we weinig fouten. MPS houdt ook rekening met  de nationale regelgeving en we krijgen advies zodat we kunnen blijven groeien wat betreft duurzaamheid.”

Voor vragen neem contact op met Raymond Scheepens:
Seval Öz
Het MPS-vignet; heeft u alles op orde?
 
Op 23 augustus 2017 is het uniforme MPS-vignet geïntroduceerd. Dit vignet is in de plaats gekomen van een veelvoud aan MPS-vignetten en logo’s die tot op dat moment in de sierteeltsector werden gebruikt. In combinatie met het interactieve platform www.volgjebloemofplant.nl , draagt het uniforme MPS-vignet bij aan uniforme werkwijze en labeling van producten afkomstig van MPS gecertificeerde bedrijven, en biedt het de consument transparantie.

De oude vignetten mochten tot en met het 31 december 2018 gebruikt worden. Sinds 1 januari 2019 mogen de oude vignetten van de betreffende certificaten niet meer gebruikt worden voor de lopende zaken, waaronder verpakkingen, plantenstekers etc.


Hier vindt u meer informatie.
Vacature: Commercieel Coördinator Nederland

Word jij onze nieuwe collega? Ben je op zoek naar een uitdagende commerciële functie? Dan zijn wij op zoek naar jou! Bekijk hier de vacature. 

Wanneer u vragen heeft over één van de onderwerpen in deze Nieuwsflits dan kunt u contact opnemen met het MPS-Service & Support.

T. +31 174 615715
E. 

MPS heeft deze nieuwsbrief zorgvuldig samengesteld.
MPS is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen – zoals bijvoorbeeld geleden verlies of gederfde winst – ontstaan door acties ondernomen naar aanleiding van deze nieuwsbrief.

LinkedIn
Twitter
Website
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, alle rechten voorbehouden.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*
*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
MPS heeft de ambitie de sierteeltsector verder te verduurzamen, en deze verduurzaming transparant en meetbaar te maken. In de nabije toekomst voorzien wij dat vooral geborgde milieuregistratie ( Credible Record Keeping ) belangrijk wordt. Na 2020 wordt dit zelfs als harde eis gesteld door initiatieven als FSI. 

In deze Nieuwsbrief gaan we in op de ontwikkelingen van FSI nu én na 2020 en hoe MPS-ABC-deelnemers nú al voldoen aan deze toekomstige eisen. FSI introduceert namelijk een nieuw derde 'mandje' (basket) waar geborgde milieuregistratie centraal staat.
We zijn er trots op dat MPS nu al klaar is voor FSI na 2020 en MPS-ABC opgenomen is in het nieuwe FSI-mandje. 

Daarnaast blijft MPS constant in beweging om haar eigen processen en producten te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is de MPS-ABC registratietool om geborgde milieuregistratie te faciliteren. We zijn hard aan het werk om deze tool te optimaliseren op het gebied van gebruiksgemak en eisen, voor de nabije toekomst. Hierover meer in de eerstvolgende Nieuwsbrief.


Yolande van den Boom (CEO MPS-Groep)
FSI2020: Huidige stand van zaken en doorpakken na 2020

Doelstelling FSI
FSI is een netwerkorganisatie waarin (inter)nationale marktpartijen en NGO’s samen werken aan een duurzamere sierteeltsector. MPS is hierbij betrokken omdat ze de ambitie heeft de milieu-impact van onder andere gewasbeschermingsmiddelen ketenbreed te verlagen, om partijen met elkaar te verbinden om zo te werken aan het transparant maken van verduurzaming. De doelstelling van FSI is dat in 2020 negentig procent van de door de leden verhandelde producten duurzaam worden ingekocht en verhandeld.

Huidige stand van zaken
Op basis van de laatste meting gebaseerd op 2017-cijfers zat FSI op ongeveer 60 procent van de doelstelling. Jeroen Oudheusden (Programmamanager FSI): "De komende jaren moet er dus nog een flinke inhaalslag gemaakt worden. Je ziet echter dat de bewustwording de afgelopen jaren enorm is toegenomen en is omgezet in actie. Steeds meer bedrijven zien het nut en de noodzaak van certificering; het is een noodzakelijke bestaansvoorwaarde geworden. Niet alleen om transparant naar de markt te zijn maar ook om je eigen processen beter te borgen en om jezelf als bedrijf te blijven verbeteren".
Jeroen Oudheusden
Certificering
Certificering is geen doel op zich maar een middel. Oudheusden: "Zorg dat je teeltregistratie op orde is. Door processen te borgen en door gevalideerde data tegen elkaar af te zetten kun je ook zien hoe je collega kwekers (die hetzelfde product op dezelfde manier telen) het doen, en kun je zien waar je zelf staat. Je ontneemt jezelf als kweker deze kans om te leren als je niet meedoet aan geborgde teeltregistratie (zoals bijvoorbeeld door middel van MPS-ABC red.). Elke kweker die zijn zaakjes niet op orde heeft en niet transparant is vormt een risico voor de gehele sector en heeft binnen afzienbare tijd niets meer in deze sector te zoeken; duurzaamheid is gewoon een randvoorwaarde geworden". 

Keten-brede aanpak
Om de FSI-doelstelling te behalen, moet de sector de transitie naar duurzaamheid intensiveren en versnellen. Dit kan alleen via een keten-brede aanpak. Oudheusden: "Kwekers, handel en retail moeten er voor zorgen dat het duurzame aanbod inzichtelijk is; op deze manier kunnen kwekers zich onderscheiden en kan handel gericht inkopen. Op termijn zou gecertificeerd aanbod een basisvoorwaarde moeten zijn op elke marktplaats". 

Na 2020
Momenteel bestaat de FSI 'Basket of Standards' uit een overzicht van internationale certificaten (die voldoen aan de FSI-criteria) in twee categorieën; sociaal en milieu (environmental), of een combinatie hiervan. 

De 'basket' environmental zal gesplitst gaan worden in een basket 'Good Agricultural Practices' en een nieuwe derde 'basket' Environmental (Milieu). In deze nieuwe derde basket met een 'environmental scope' zal geborgde milieuregistratie verplicht worden gesteld na 2020. Wereldwijd zijn er 3 schema-eigenaren die nu al hebben aangegeven te zullen voldoen aan de criteria na 2020; Kenya Flower Council Silver Standard, Florverde Sustainable Flowers, en MPS-ABC / MPS-GAP/ MPS-SQ). Oudheusden: "Het is essentieel om verduurzaming transparant en meetbaar te maken op alle fronten; dan pas kunnen we stappen gaan zetten richting verlaging van milieu impact".  
 
Meer informatie over FSI2020 of geborgde milieuregistratie? Neem contact op met Eveline van Hooren: .
Nieuwe FSI 'Basket of Standards'


Klik hier voor meer informatie over
MPS-certificering en geborgde 
milieuregistratie.

 

Van der Hoorn Orchideeën ontvangt MPS-GAP en MPS-SQ certificering tijdens Orchid Inspiration Days 2019
Maurice van der Hoorn
Tijdens de derde editie van de Orchid Inspiration Days heeft Maurice van der Hoorn van kwekerij Van der Hoorn Orchideeën zijn MPS-GAP en MPS-SQ certificering ontvangen. Van der Hoorn Orchideeën was al MPS-A+ gecertificeerd en deelnemer aan MPS-ProductProof. 

Van der Hoorn Orchideeën is altijd al een voorloper geweest op het gebied van duurzaamheid. Sinds 2006 worden de orchideeën gekweekt in een kas zonder gas. Momenteel kweekt Van der Hoorn 80 verschillende soorten in een kas van 28 graden die wordt verwarmd door energie die uit de grond wordt ontrokken. Tijdens de zomer wordt deze energie ook nog eens ondergronds opgeslagen; hierdoor wordt 40 procent minder engergie gebruikt.

Wat betreft zijn nieuwe MPS-GAP en MPS-SQ certificering zegt Van der Hoorn: "Bij MPS-GAP en MPS-SQ gaat het met name om interne bedrijfsprocessen, traceerbaarheid, veiligheid en goede arbeidsomstandigheden. Dit hadden we allemaal al op orde maar is nu geborgd door middel van deze certificering. Door de bijbehorende audits blijven we scherp". Of de nieuwe certificering voor meer administratieve rondslomp zorgt antwoord zijn broer Joris: "Naast dat we al jaren voorloper zijn op het gebied van duurzaamheid, zijn we denk ik wat betreft ICT ook hard aan de weg aan het timmeren. MPS-GAP biedt al een digitaal handboek; wij hebben echter dit handboek en alle MPS-schema's in ons ICT systeem geïntegreerd waardoor de processen en 'workflows' bijna automatisch verlopen. Hierdoor kunnen wij de lat steeds hoger blijven leggen, op alle gebieden". 

Tijdens de Orchid Inspiration Days die tot en met 13 juni plaatsvinden zullen handelaren uit de hele wereld de kwekerij van Van der Hoorn, en nog 13 andere deelnemende bedrijven, bezoeken. 
Joris en Maurice van der Hoorn
MPS-ABC Tip
 
Binnen MPS-ABC kunt u 10 punten scoren door het verantwoord recyclen en afvoeren van afval. Organisch afval, papier/karton, kunststof en chemisch afval moeten verantwoord worden verwerkt en/of afgevoerd. 

ProductProof: aanvullende toelichting op reglement

 
MPS-ProductProof is enkele jaren geleden gestart om op gewasniveau transparantie te kunnen bieden over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De voorwaarden en spelregels zijn opgenomen in het 'Reglement MPS-ProductProof'. Naar aanleiding van een aantal recente gesprekken met deelnemers over deze voorwaarden en spelregels rondom MPS-ProductProof, hebben we besloten de huidige werkwijze nader toe te lichten in een aanvulling op het reglement. Dit aanvullende document maakt de huidige regels niet anders of strenger, maar is enkel bedoeld duidelijkheid te scheppen rondom zaken als de procedure, reactietermijnen, en uitzonderlijke situaties. U vindt de aanvullende toelichting op het reglement hier. 

Bedrijf in beeld: Queen Denmark

Best Practices door gebruik van MPS-certificering
Kwekerij en familiebedrijf Queen Denmark is sinds 1997 deelnemer aan MPS-ABC en een koploper op het gebied duurzaamheid. Queen is 's werelds grootste kalanchoë-kweker en is MPS-A, MPS-GAP en MPS-SQ (Socially Qualified) gecertificeerd.

In Denemarken heeft Queen 120.000 m2 kweekfaciliteiten. Daarnaast heeft het bedrijf 100.000 m2 in Turkije en 65.000 m2 in Vietnam (contractproductie); hier worden met name moederplanten en uitgangsmaterialen gekweekt. Ook in deze landen is Queen MPS-ABC gecertificeerd. In Nederland heeft Queen CutFlowers een contractproductie van 40.000 m2. 

Sinds 1997 heeft Queen een stabiele hoge maandelijkse score binnen de MPS-ABC registratie. MPS sprak met eigenaar en CEO Frands Jepsen over Queen’s ‘best practices’ op het gebied van duurzaamheid, hoe ze hun hun MPS-A status blijven behouden en dus constant blijven verbeteren (aangezien de normen voor kwalificering steeds hoger komen te liggen).  
                                                                                                                                          Frands Jepsen 
Gewasbeschermingsmiddelen
Queen minimaliseert het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door biologische middelen in te zetten; niet alleen om ziekten en plagen te bestrijden maar ook om een aangename werkomgeving voor de medewerkers te creëren. Frands Jepsen: “Dit is zowel een milieuvriendelijke als rationele keuze, omdat kalanchoë’s de meeste pesticiden niet verdragen.”
 
Bankerplanten
Een van de belangrijkste hulpmiddelen hierbij zijn de zogenaamde bankerplanten, die ze zelf produceren. " Een bankerplant is simpelweg tarwe in een pot gezaaid. Vervolgens wordt een specifieke soort bladluis met een voorkeur voor gras geïntroduceerd. Deze bladluizen zullen geen kalanchoë's aanvallen maar op de bankerplanten blijven. Daarnaast fungeren ze als een soort oase voor onze kleine sluipwespen, die de bladluizen weer eten" zegt Ajs Dam, die verantwoordelijk is voor de inzet van biologie bij Queen. "De parasitaire wespen bijten de bladluizen en leggen een eitje dat vervolgens uitgroeit tot een nieuwe wesp. Hoe meer wespen, hoe beter - ze zijn onze eigen kleine, duurzame helpers, omdat ze de bladluizen opeten die anders onze kalanchoë’s infecteren. Door dit proces creëren we een natuurlijk evenwicht in onze kassen en kunnen we ons chemische gebruik tot een minimum beperken. Naast het verduurzamen van onze productie, profiteren onze werknemers van een veel gezondere werkomgeving." legt Ajs Dam uit.
 
Andere voorbeelden van biologische bestrijding zijn bijvoorbeeld het toevoegen van Hypoaspis-mijten aan de grond om rupsen en eieren van verschillende insecten te bestrijden. Veel andere initiatieven worden momenteel uitgevoerd en getest.
Energie
"Onze goed geïsoleerde kassen en energiezuinige verlichting hebben ons energieverbruik aanzienlijk verminderd. Naast andere initiatieven om onze energie-efficiëntie te verbeteren, onderzoeken we nu hoe we overtollige zomerse warmte kunnen opslaan voor gebruik in de winter. Bovendien scoort Queen met behulp van zonnepanelen zelfs beter op energie in het MPS-ABC-systeem ", aldus Jepsen.
 
Water
Queen scoort ook punten binnen het MPS-ABC-systeem op het gebied van waterbeheer. Jepsen: "Biologische zandfilters stellen ons in staat om water dat wordt gebruikt bij bemesting te zuiveren en te recyclen. Een regenwatertank van 9.000 m3 voldoet aan al onze irrigatiebehoeften en minimaliseert onze last voor de lokale watervoorziening. Vrij van natrium en chloride is regenwater ook het meest geschikt voor onze planten. "
 
Afval en recycling
Bovendien hebben Queen-rassen de hoogste ethyleenresistentie in de markt. De voordelen zijn verhoogde houdbaarheid, minder afval en planten zien er gewoon beter uit. Jepsen: "Queen handelt met toonaangevende retailers in heel Europa. We garanderen een 25% betere verkoop in vergelijking met andere leveranciers en garanderen dat afval met 50% wordt verminderd, met name dus doordat onze producten langer ‘op de plank’ kunnen blijven ".
Japanse delegatie bezoekt bij MPS-deelnemers
   Van der Hoorn Orchideeën
Afgelopen week bracht een delegatie van bedrijven uit de Japanse sierteeltsector een bezoek aan Nederland om te leren over 'onze' best practices op het gebied van duurzaamheid en hoe bedrijven door de gehele keten MPS-tools gebruiken om zichzelf te blijven verbeteren en verduurzamen. 

Supply-Chain
Bedrijven door de gehele supply-chain werden bezocht; van bedrijf in uitgangsmaterialen en kweker tot handelaar/packer en veiling. 

Na een bezoek aan Royal Flora Holland volgde een rondleiding
bij Royal Van Zanten. Hier werden veredelingstechnieken uitgegelegd en voorbeelden op het gebied van duurzaamheid getoond. Maurice van der Hoorn (Van der Hoorn Orchideeën) gaf een presentatie over zijn 'Kas zonder Gas', en bij Bloom (Dutch Flower Group) kwam het einde van de supply-chain in zicht; de delegatie werd rondgeleid door het efficiente logistieke proces van dit bedrijf. Bloom is gespecialiseerd in het vermarkten van kwaliteits-snijbloemen. 

Meer informatie over de activiteiten van MPS in Japan? Neem dan contact op met Remco Jansen. E-mail:
                    Testkamer voor 'vaasleven' bij Bloom                                                           Royal Van Zanten
Het MPS-vignet; heeft u alles op orde?
 
Op 23 augustus 2017 is het uniforme MPS-vignet geïntroduceerd. Dit vignet is in de plaats gekomen van een veelvoud aan MPS-vignetten en logo’s die tot op dat moment in de sierteeltsector werden gebruikt. In combinatie met het interactieve platform www.volgjebloemofplant.nl , draagt het uniforme MPS-vignet bij aan uniforme werkwijze en labeling van producten afkomstig van MPS gecertificeerde bedrijven, en biedt het de consument transparantie.

De oude vignetten mochten tot en met het 31 december 2018 gebruikt worden. Sinds 1 januari 2019 mogen de oude vignetten van de betreffende certificaten niet meer gebruikt worden voor de lopende zaken, waaronder verpakkingen, plantenstekers etc.


Hier vindt u meer informatie.
Vacatures

Word jij onze nieuwe collega?
Bekijk hier onze vacatures en
volg ons op LinkedIn!

Wanneer u vragen heeft over één van de onderwerpen in deze Nieuwsflits dan kunt u contact opnemen met het MPS-Service & Support.

T. +31 174 615715
E. 

MPS heeft deze nieuwsbrief zorgvuldig samengesteld.
MPS is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen – zoals bijvoorbeeld geleden verlies of gederfde winst – ontstaan door acties ondernomen naar aanleiding van deze nieuwsbrief.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, alle rechten voorbehouden.