mps-ecas.jpg

Klachten, Beroep & Dispuut

Klachten en Beroep

Het kan voorkomen dat u een klacht heeft over het functioneren van MPS-ECAS, of het niet eens bent met een beslissing die door MPS-ECAS is genomen. U kunt uw klacht of bezwaar doorgeven aan MPS-ECAS door deze vast te leggen in een Aandachtspuntrapport (APR) en op te sturen naar MPS-ECAS. Het formulier kunt u downloaden of opvragen bij Service & Support. Zorgt u ervoor dat u voldoende informatie en onderbouwing bij uw klacht/bezwaar voegt.

Na ontvangst wordt het APR in behandeling genomen en informeren wij u over het resultaat. Indien er voor een beslissing meer informatie nodig is, kan de MPS-ECAS een overleg organiseren om tot eenduidigheid te komen. 

Mocht u het alsnog niet eens zijn met het besluit, dan kunt u in beroep gaan bij het College van Beroep. De samenstelling en werkwijze van het College van Beroep is vastgelegd in het Reglement College van Beroep

Dispuut

Het kan zijn dat de behandeling van uw bezwaar tot de conclusie leidt dat er tussen MPS-ECAS en u een verschil van mening bestaat over de interpretatie van eisen uit een certificatieschema. In dat geval wordt het College van Deskundigen (CvD) van MPS-ECAS ingeschakeld om een uitspraak te doen over de interpretatie. De uitspraak van het CvD is bindend (conform Reglement voor Certificatie van MPS-ECAS). 

Meer informatie?

Heeft u vragen? Neem contact op met onze afdeling Service & Support via telefoonnummer 0174 - 615 715.