mps-ecas.jpg

BRL Keurcompost

Certificering Keurcompost

Keurcompost is een gecertificeerd product, dat wordt geproduceerd volgens strenge criteria. Deze zijn vastgelegd in de zogeheten 'Beoordelingsrichtlijn Keurcompost'. Hierin zijn de kwaliteitseisen voor de samenstelling van Keurcompost opgenomen. Daarmee is geborgd dat het product altijd voldoet aan de eisen uit de Meststoffenwet en aan de eisen vanuit de markt ten aanzien van de landbouwkundige en fytosanitaire eigenschappen. Ook zijn voorwaarden met betrekking tot onafhankelijke controles (audits), monstername en transport in de Beoordelingsrichtlijn vastgelegd.

Meer informatie?

Alleen bedrijven die voor Keurcompost zijn gecertificeerd, zijn gerechtigd hun product onder die naam op de markt te brengen. Gecertificeerde bedrijven worden jaarlijks getoetst door een onafhankelijke certificerende instelling (auditor). De actuele lijst van Keurcompost leveranciers en aanvulende informatie is te vinden op www.keurcompost.nl

Contactgegevens
Platform Keurcompost
p/a BVOR
Agro Business Park 38,
6708 PW Wageningen
tel. (0317) 42 67 55
www.keurcompost.nl

Benodigde documenten:

Het certificatieschema met de eisen vindt u op www.bvor.nl

Een offerteaanvraagformulier kunt u hier downloaden.